Thủ tục thành lập doanh nghiệp năm 2021 như thế nào? So với các năm trước, thủ tục thành lập doanh nghiệp năm 2021 có sự thay đổi gì. Mời bạn xem chi tiết trong bài viết dưới đây.
Những thay đổi về thủ tục thành lập doanh nghiệp năm 2021

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực, trong đó có nhiều điều khoản liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, kéo theo thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhiều thay đổi.


Chẳng hạn, trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, biểu mẫu của Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp đều dùng mẫu mới được ban hành theo Luật doanh nghiệp năm 2020.
 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân;


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một hành viên;


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên;


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần;


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.Ngoài ra, ban hành kèm theo các mẫu Danh sách sau đây:


- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;


- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;


- Danh sách thành viên công ty hợp danh;


- Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền.